5.


5. - 585


------------------------------------------------------------------------------
 

 
SAVESETKEY() --> aSavedTraps
 

 
aSavedTraps - ,
, Clipper- SET KEY.
 

 

, ,
RESTSETKEY().
 

 
. , SAVEGETS()
SAVESETKEY(), (- )
,
.
 

 
. <F1> :
 
CLEAR
SET KEY 28 TO HELP1 //
<F1>
cFirstname := SPACE(10)
cLastname := SPACE(10)
@ 10, 10 GET cFirstname
@ 11, 10 GET cLastname
READ
 
PROCEDURE HELP1 (A, B, C)
WOPEN(4, 4, 20, 76) //
WBOX() //
aOldKey := SAVESETKEY() //
// SET KEY
aOldGet := SAVEGETS() // GET-
SET KEY 28 TO HELP2 // <F1>
cHelp1 := SPACE(10) // GET-,
cHelp2 := SPACE(10) // , HELP
@ 10, 10 GET cFirstname
@ 11, 10 GET cLastname
READ
RESTGETS(aOldGet) //
GET
RESTSETKEY(aOldKey) // .T.
// ,
WCLOSE() //
RETURN
 
PROCEDURE HELP2 (A, B, C) //
HELP
* , ..
RETURN
 


See Also: RESTGETS() RESTSETKEY() SAVEGETS()